Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pristupanju jedinstvenom projektu „Čista rijeka Miljacka“

Rad Devete sjednice Gradskog vijeće Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, započeo je usvajanjem Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva. Odluci se pristupilo kako bi se ispunila obaveza usklađivanja Statuta Grada Sarajeva sa Ustavom Kantona Sarajevo te zakonima i drugim propisima donesenim od 2008. godine do sada, od kada je Statut Grada Sarajeva na snazi. Obrazloženje Odluke čini tekst Nacrta Statuta Grada Sarajeva sa obrazloženjem sadržanih rješenja koji će činiti polaznu osnovu za rad na izmjeni Statuta koji slijedi.

Gradsko vijeće je, u nastavku zasjedanja, nakon određivanja o uloženim amandmanima, usvojilo Odluku o uslovima i načinu sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Grad Sarajevo. Organi Grada Sarajeva cijene da unutar civilnog društva, pored uobičajene saradnje na osnovu već važećih odluka Gradskog vijeća i s njima u vezi propisanih procedura, a koje čine pravni okvir za saradnju sa organizacijama civilnog društva – udruženjima i fondacijama, postoji potreba da se uspostavi i poseban vid saradnje sa onim organizacijama koje mogu biti od posebnog interesa za Grad Sarajevo. Ovo je još jedan način intervencionističkog djelovanja Grada Sarajeva na stvaranju sadržajnijeg i kvalitetnijeg okruženja za građane i goste grada Sarajeva.

Potom je usvojena i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Izmira, potpisivanjem Sporazuma o bratimljenju između ova dva grada. Sporazumom se uređuje saradnja u oblasti obrazovanja, investicija, kulture, kulturno-historijskog nasljeđa, unaprjeđenja zaštite životne sredine, saradnja u oblasti komunalne infrastrukture (razmjena iskustava u vezi sistema za pročišćavanje otpadnih voda, odlaganja otpada i pretvaranja u električnu energiju), sporta, urbanog planiranja, turizama, energetske efikasnosti, međunarodnih odnosa, pitanja mladih, zdravstva i socijalne politike, gradskih javnih službi, nevladinih organizacija i drugim područjima od interesa za dva grada.

Gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma sa Gradom Šanliurfa, Republika Turska, o postavljanju dva (2) jarbola sa zastavom Grada Sarajeva i Olimpijskom zastavom na ulazu u grad Sarajevo – Istočni ulaz, ali tako da se razmotri mogućnost postavljanja zastave sa maskotom ZOI 84 – Vučkom. Grad Šanliurfa iskazao je spremnost da u cilju realizacije ovog projekta donira Gradu Sarajevo dva jarbola visine 25 m, a čija ukupna vrijednost iznosi cca 100.00,00 KM. Postavljanjem ovih zastava iskazuje se dobrodošlica u otvoreni i olimpijski grad koji je bio ponosni domaćin 14. Zimskih olimpijskih igara, sada već davne 1984. godine i EYOF 2019. godine.

Gradski vijećnici su usvojili i odluku kojom se daje saglasnost da Grad Sarajevo pristupi projektu postavljanja tunelske rasvjete u tunelu Vratnik na magistralnoj cesti M5 dionica: Šeherćehajin most – Korija, km 0+550, zajedno sa Općinom Stari Grad i Direkcijom za ceste KS koji će obezbijediti sufinansiranje ovog projekta. Iz rasprave je proizašla sugestija da Grad Sarajevo nastavi sa realizacijom sličnih projekata u saradnji sa lokalnim zajednicama i JP Ceste Federacije BiH.

Usvajanjem Odluke o pristupanju jedinstvenom Projektu sanacije, investicionog i tekućeg održavanja te sistemskog održavanja uređenog korita rijeke Miljacke i uređenih korita njezinih pritoka na području grada Sarajeva „Čista rijeka Miljacka“, gradski vijećnici su se jasno opredijelili o prioritetu Grada Sarajeva u narednom periodu.

Projekat „Čista rijeka Miljacka“ odvijat će se u više faza, od kojih će se prva u 2022. godini odnositi na tekuće i investiciono održavanje uređenih korita rijeke Miljacke i njenih pritoka, izradu cjelovitog projekta sanacije, a prioritetno na dionici od Bentbaše do Mosta Suade i Olge, nastavak istražnih radnji i izrade projekata sanacije zacijevljenih dijelova pritoka rijeke Miljacke, nastavak realizacije započetih projekata sanacije na vodotocima Bistričkog i Ramića potoka te Koševskog potoka. Projekt će uključiti traženje i predlaganje rješavanja odvodnje tehničke i fekalne vode koja se ulijeva u ove vodotoke, kao i za vodu iz ispusta sa kolovoza saobraćajnica, kako se ne bi direktno ulijevala u korito Miljacke.

Među osnovnim ciljevima zajednice, čijem dostizanju će pridonijeti realizacija ovog projekta, potrebno je istaći podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, prirodnih resursa, a time i zaštite ljudskog zdravalja, usmjeravanje građana na boravak uz čiste i zdrave otvorene vodene površine ponudom odgovarajućih sadržaja, povećanje isplativosti prostora, nadogradnju turističke ponude i povećanje vizualne atraktivnosti grada.

Razmotren je predloženi Program saradnje sa dijasporom. Naime, Grad Sarajevo ima uspostavljene pobratimske odnose sa 30, a partnerske sa 13 gradova Evrope i svijeta. Pobratimski i partnerski odnosi ozvaničeni su potpisivanjem sporazuma koji omogućavaju pokretanje niza zajedničkih inicijativa i realizaciju konkretnih projekata od obostranog interesa i u korist građana. U cilju poticanja i osnaživanja saradnje, ne samo sa gradovima sa kojima već imamo uspostavljenu saradnju, nego i sa ostalim gradovima za koje se iskaže obostrani interes za ostvarivanje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, značajnu ulogu ima i dijaspora Bosne i Hercegovine, čiji kapacitet se može iskoristiti za privlačenje investicija, promociju turizma i ostalih potencijala.

Poslije rasprave, zaključeno je da se razmatrani materijal u formi nacrta uputi u javnu raspravu, kako bi svi zainteresirani građani u Sarajeva i građani u dijaspori mogli dati doprinos programiranju saradnje s dijasporom.

U nastavku zasjedanja, poslije rasprave, Gradsko vijeće nije usvojilo predloženu odluku o imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

You May Also Like

Nakon gostovanja na FACE-u objavljene kompromitirajuće fotografije: Ana Jež i Dalibor Pavlović u zagrljaju…

Na pojedinim fotografijama nalaze se Ana Jež i Dalibor Pavlović, a prema…

Po 100 KM za penzionere sa najnižom penzijom

Penzioneri sa područja Bijeljine, koji primaju najnižu penziju, dobiće po 100 KM…

Ejub Ganić poručio: Mladi, ne žurite sa odlaskom iz Bosne

Mi možemo ovu zemlju preporoditi! Zamolio bih mlade da izađu na izbore,…

Objavljeno koliko je u FBiH zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika

Prema podacima Porezne uprave FBiH, broj zaposlenih u Federaciji prema prebivalištu zaposlenika…